Beta

Konkurs nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014 ramach Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Minister Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach
Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
(konkurs nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014)


Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczona na dofinansowanie rekultywacji składowisk odpadów wynosi 5 mln euro.

Podana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaje projektów wskazane w regulaminie konkursów.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci w regulaminach konkursów

Wnioski należy składać w terminie od 31 paŸdziernika 2014 r. do 24 listopada 2014 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* wg kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 24 listopada 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga:

Szczegółowe informacje o konkursie oraz linki do dokumentów takich jak: regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi przy wypełnianiu wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska

zobacz ogłoszenie o naborze wniosków na stronie Ministerstwa Środowiska