Beta

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Szanowni Państwo!

W dniu 31 maja 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 podjął decyzję o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB. 04.03.00-IP.02-08-K01/16 o 16 dni kalendarzowych, tj. do dnia 16 czerwca 2017 r.

Wydłużenie okresu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów spowodowane jest koniecznością pozyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie możliwej skumulowanej oceny oddziaływania na środowisko w ramach projektów złożonych w przedmiotowym konkursie. Przedmiotowa opinia jest warunkiem koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16, a w konsekwencji – przejścia do dalszego etapu oceny wniosków, tj. do oceny merytorycznej.

autor: Izabela Kuchta