Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w IV kw.2014 roku.

 1. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 87.414,74 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krzeszyce", realizowane przez Gminę Krzeszyce.
 2. Udzielonie pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 91.585,78 na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzin na lata 2012-2032 w 2014 roku" realizowanego przez Gminę Świebodzin.
 3. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 96.426,21 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jasieniu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii", realizowane przez Gminę Jasień.
 4. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki płatniczej w kwocie 141.487,87 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jasieniu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii", realizowane przez Gminę Jasień.
 5. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 663.526,00 zł na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Brójce-Etap IV", realizowane przez Gminę Trzciel.
 6. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 119.320,00 zł na zadanie pn. "Zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom na rzekach i monitorowania wód w czasie powodzi", realizowane przez Województwo Lubuskie.
 7. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 300.000,00 zł na zadanie pn. "Wyposażenie jednostek ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej do działań w zakresie ochrony środowiska", realizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego.
 8. Udzielono pomocy finansowej dla Miasta Gorzów Wlkp. w łącznej wysokości 38.562.000 zł, na zadanie pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - udział Miasta Gorzowa Wlkp.", realizowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA", jako część przedsięwzięcia pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.". Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie. Pomocy udziela się w formie: dotacji - ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach Programu pilotażowego KAWKA - w kwocie 29.250.000 zł oraz pożyczki w kwocie 9.312.000 zł.
 9. Udzielono pomocy finansowej w formie umorzenie kwoty 230.352,25 zł, (25%), Gminie Lubsko z pożyczki nr 2008/OW-po/021/P z dnia 06.08.2008r. wraz z aneksem z dnia 16.01.2009r., zaciągniętej w kwocie 921.409 zł, na zadanie pn. "Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: E.Plater, Dąbrowskiego, plac L. Grzei w Lubsku"; w związku z zakończeniem zadania wtórnego pn. "Termomodernizacja oraz modernizacja systemów ciepłowniczych obiektów oświatowych Gminy Lubsko".
 10. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 898.884,82 zł, na zadanie pn. "Przepompownia Ludzisławice - odbudowa", realizowane przez Województwo Lubuskie.
 11. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 2.450.000 zł, na zadanie pn. "Przepompownia Witnica - odbudowa", realizowane przez Województwo Lubuskie.
 12. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 1.100.850 zł, z tego 550.425 zł w roku 2015 oraz 550.425 zł w roku 2016, na zadanie pn. "Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat", realizowane przez Województwa Lubuskie.