Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w II kw.2016 roku

  1. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji  w kwocie 213.950,81 zł na zadanie pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie – opracowanie dokumentacji technicznej”, realizowane przez Województwo Lubuskie.
  2. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji  w kwocie 237.000 zł na zadanie pn. „Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz pożarów”, realizowane przez Komendę Miejską PSP w Zielonej Górze – Miasto Zielona Góra.
  3. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 156.839 zł  na zadanie pn. „Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Sucha Dolna, gm. Niegosławice”, realizowane przez Gminę Niegosławice.