Beta

Zrealizowano I edycję szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych.

W dniach 27-28.11.2018 r., 04-05.12.2018 r. oraz 08-09.01.2019 r.  Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz NFOŚiGW w Warszawie przeprowadzili cykl szkoleń skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych.

         Organizowane na terenie całej Polski szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych przeznaczone są dla osób rekomendowanych przez gminy do pełnienia roli pracownika gminy skupiającego całość zagadnień związanych z obszarem energii na poziomie samorządu. 
Szkolenie to zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.

       Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę m.in.: z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Na spotkaniach omawiane były również możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE oraz uwarunkowania prawne związane z obowiązkami i działaniami gmin.

          Ostatecznie, po pozytywnym zdaniu testu końcowego, 38 uczestników, , otrzymało zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych.

W pierwszym kwartale 2019 r. planujemy przeprowadzenie kolejnej edycji szkolenia.