Beta

Informacja dla beneficjentów RPO 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jako Instytucja Pośrednicząca w RPO – Lubuskie 2020 w zakresie priorytetów 4.2. Gospodarka odpadami oraz 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Osi priorytetowej 4. Środowisko i kultura informuje przyszłych Beneficjentów o mechanizmie sygnalizacyjnym umożliwiającym zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu.

W Instytucji Pośredniczącej wdrożona została Instrukcja Wykonawcza, w której, w rozdziale 9. opisano procedurę postępowania w zakresie wykrywania i zwalczania oszustw finansowych i korupcji. W myśl ww. procedury IP w RPO – Lubuskie 2020 zobowiązana jest brać pod uwagę wszelkie sygnały dotyczące podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego na każdym z etapów realizacji projektu:

  • wybór projektu,
  • podpisanie umowy o dofinansowanie,
  • przekazanie środków,
  • certyfikacja wydatków,
  • kontrola realizacji projektu.

Wszelkie podejrzenia nadużycia finansowego i/lub korupcji można zgłaszać na adres:

  1. naduzycia.rpo2020@wfosigw.zgora.pl

oraz

  1. listownie na adres: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Investigations+Operations, B-1049 Brussels, Belgium
  2. za pomocą poczty elektronicznej: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu,
  3. telefonicznie poprzez bezpłatną infolinię http://ec.europa.eu/anti-fraud

Kontakt z OLAF może dobywać się we wszystkich oficjalnych językach UE. Wraz z zawiadomieniem powinno się dostarczyć odpowiednie dokumenty na potwierdzenie zarzutów.