Beta

Udzielenie dofinansowania na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czerwieńsk

23 kwietnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk” realizowanego przez POMAK Sp. z o. o.  Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Tomasz Frąckowiak – Prezes Zarządu POMAK Sp. z o. o.

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1 375 m, sieci kanalizacji tłocznej o długości 384 m, budowę 57 szt. przyłączy kanalizacyjnych, budowę trzech przepompowni ścieków, zakup WUKO oraz modernizację ujęcia wody i SUW w miejscowości Sudoł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi przyrost liczby mieszkańców odprowadzających ścieki systemem kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w liczbie 248 RLM. Realizacja zadania zapewnieni również możliwość dostaw wody o jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i Dyrektywą 98/83/WE.

Koszt całkowity oraz kwalifikowany zadania wynosi 4 983 323,14 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 1 500 279,86 zł.

Termin realizacji zadania przypada na okres od 30.07.2020 r. do 31.03.2022 r.