Beta

Nowy program dla rolników

Dotacje do wapnowania gleb – już wkrótce

Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, zapowiadanego wcześniej przez Ministra środowiska  i Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi, i przyjętego  do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program, wspierający dotacjami rolników prowadzących wapnowanie użytków rolnych zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych, realizowany będzie w latach 2019–2023 w całej Polsce i w tym czasie planuje się regenerację gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha.

Dotacje udzielane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska.

Pomoc finansową w ramach Programu, przy wapnowaniu gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5, będą mogli otrzymać rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha, posiadający opinię właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (dla woj. lubuskiego OSCH-R w Gorzowie Wlkp., www.oschr-gorzow.pl ). Bliższe informacje, w tym określenie zasad, wysokości dofinansowania przedsięwzięcia, kosztów kwalifikowanych, można już dziś znaleźć na stronach:

https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

https://www.gov.pl/web/srodowisko/informacja-nt-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1425,informacja-nt-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html

Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną
w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwych  wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w tym WFOŚiGW w Zielonej Górze.