Beta

Kolejna pożyczka dla Kożuchowa

23 kwietnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów - ETAP II” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o.  Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Sławomir Trojanowski – Prezes Zarządu PUK USKOM Sp.z o. o.

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 7 000 m, sieci kanalizacji tłocznej o długości 1 800 m, budowę trzech oraz modernizację jednej przepompowni ścieków  oraz budowę sieci wodociągowej o długości 1 900 m. W wyniku realizacji zadania nastąpi przyrost liczby mieszkańców odprowadzających ścieki systemem kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w liczbie 1 069 RLM oraz 245 mieszkańców korzystać będzie z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Koszt całkowity oraz kwalifikowany zadania wynosi 11 269 137,00 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 2 107 237,00 zł.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 18.03.2019 r. do 30.11.2020 r.