Beta

Pytania i odpowiedzi do Konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 - Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Pytania i odpowiedzi do Konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 - Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Pytanie 1:

Jak zinterpretować zapis znajdujący się na str. 32 regulaminu konkursu odnoszący się do wskaźników. Wartość docelowa minimum 1 ze wskaźników musi być wyższa niż "0". Jeżeli w ramach projektu zamierza się wybudować oraz zmodernizować oczyszczalnię ścieków oraz przepompownie. Nie przewiduje się prac kanalizacji sanitarnej. Co w takiej sytuacji zrobić?

Czy projekt w ramach działania 4.3 musi dot. kanalizacji sanitarnej?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem w ramach konkursu dofinansowanie otrzymają zadania dot. kompleksowego wsparcia gospodarki wodno-ściekowej. Zakres rzeczowy projektu musi zawierać m.in. budowę/przebudowę/modernizację sieci kanalizacyjnej, ponadto Beneficjent jest zobligowany do wybrania wskazanych wskaźników kluczowych. W związku z powyższym w chwili obecnej sama budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków nie klasyfikuje się do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16.

 

Pytanie 2:

Czy w ramach projektu możliwa jest likwidacja oczyszczalni ścieków, która nie spełnia standardów
i nie ma technicznej i ekonomicznej opcji modernizacji jej?

 

Odpowiedź:

Zakres rzeczowy projektu ubiegającego się o dofinasowanie musi obejmować prace dotyczące budowy/przebudowy/modernizacji sieci kanalizacyjnej. Ujęcie w zakresie rzeczowym realizacji projektu likwidacji oczyszczalni ścieków jest możliwe. W takim wypadku niezbędne jest szczegółowe uzasadnienie konieczności likwidacji oczyszczalni ścieków oraz wskazanie gdzie będą kierowane ścieki odbierane dotychczas przez likwidowany obiekt. Konieczność wskazania nowego rozwiązania dotyczącego skierowania ścieków jest niezależna od kwalifikowalności kosztów związanych
z operacją likwidacji oczyszczalni.

 

Pytanie 3:

W kwestii spełnienia warunków „gotowość projektu” dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj  i wybuduj chciałabym dopytać, czy w związku z tym, że dla danego obszaru nie został uchwalony MPZP gotowość realizacyjna ma być potwierdzona uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej – czy to nie jest konieczne w tym przypadku?  Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy gotowość realizacyjna zostanie w 100% spełniona, nawet bez dostarczenia przez wnioskodawcę decyzji lokalizacyjnej. Decyzja lokalizacyjna wydawana jest po uzyskaniu decyzji środowiskowej.

Chciałabym zweryfikować, czy pomiędzy wytycznymi nie ma luk, które mogłyby wpłynąć na powstanie braków niemożliwych do uzupełnienia.

 

Odpowiedź:

Na gruncie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje zarówno przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, jak i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W udostępnionych Kryteriach specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, kryterium Gotowość projektu do realizacji znajduje się adnotacja „W przypadku braku mpzp dla zadań realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj, gotowość projektu w tym zakresie będzie spełniona w 100%”, co oznacza, że nawet bez dostarczenia decyzji lokalizacyjnej warunek jest spełniony w 100 %.

Pytanie 4:

Czy w przypadku planowanej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków, która m.in. przewiduje budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej:

  • rurociąg ścieków surowych z lewobrzeżnej części miasta (przepięcie do układu projektowanego B1 – OB.4) o średnicy Ø 160 PE i długości 23,5 m,
  • rurociąg ścieków oczyszczonych o średnicy Ø 225 PE pomiędzy reaktorami SBR, a studzienką So1, So1’ - So7 o długości 36,0 m,
  • rurociąg ścieków oczyszczonych o średnicy Ø 315 PVC pomiędzy studzienkami So7 – So9 o długości 38,0 m,

opisane powyżej obligatoryjne wskaźniki produktu i rezultatu będą spełnione.

 

Odpowiedź:

WFOŚiGW w Zielonej Górze prowadzi analizę w zakresie możliwości uwzględnienia w ramach wskaźników projektu odcinków sieci, o których Państwo wspominacie. W tej sprawie również zwróciliśmy się z zapytaniem do Instytucji Zarządzającej. Mamy nadzieję, że w dniu spotkania będziemy mogli przekazać Państwu wiążące informacje.

Pytanie 5:

Jeśli Beneficjent przedłoży projekt, zgodny w swej kwalifikowanej do dofinansowania części
z AKPOŚK i uwzględniający budowę/modernizację odcinka sieci kanalizacyjnej (po stronie wydatków niekwalifikowalnych), wypełni on wymogi dotyczące obligatoryjnych wskaźników włączonych do Ram Wykonania?

 

Odpowiedź:

WFOŚiGW w Zielonej Górze prowadzi analizę w zakresie możliwości uwzględnienia w ramach wskaźników projektu odcinków sieci, o których Państwo wspominacie. W tej sprawie również zwróciliśmy się z zapytaniem do Instytucji Zarządzajacej. Mamy nadzieję, iż w dniu spotkania będziemy mogli przekazać Państwu wiążące informacje.

Pytanie 6:

Prosimy o określenie, jaki kurs Euro należy przyjąć do obliczania, czy nasz projekt może być zaliczony do projektu niegenerującego dochodu (poniżej 1 mln Euro, dla  którego poziom dofinansowania będzie wyliczany, jako 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu?

 

Odpowiedź:

Do przeliczeń należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy średnioważone publikowane są na stronie www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html. Jeżeli wartość projektu nie przewyższa 1 mln EUR, nie jest on uznawany za projekt generujący dochód. Wówczas poziom jego dofinansowania będzie liczony, jako iloczyn kosztów kwalifikowalnych projektu oraz maksymalnego poziomu dofinansowania określonego dla danego działania w SzOOP RPO-L2020.

 

Pytanie 7:

Prosimy o określenie czy wymagane jest ujęcie zadań inwestycyjnych Projektu w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych - dokumencie sporządzanym na podstawie §21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) w sytuacji, w której Operatorem jest jednostka budżetowa Gminy, która nie jest ani Inwestorem ani Beneficjentem przedmiotowego Projektu ( wydatki są  uwzględnione w aktualnej wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy).

 

Odpowiedź:

Nie jest wymagane ujęcie zadań inwestycyjnych Projektu w Wieloletnim Planie Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że  w modelu finansowym w kalkulacji taryf nie musimy uwzględniać  do kalkulacji taryf całej rocznej amortyzacji infrastruktury wodno kanalizacyjnej ponieważ Operator działający w formie Jednostki Budżetowej nie może tego ująć w świetle §9 ust 3  Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o Zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków    ( Dz. U. Nr 127, poz.886). W taryfie może być jedynie ujęta wartość amortyzacji odpowiadająca zaplanowanym wydatkom inwestycyjnym na dany rok.

 

Odpowiedź:

Niezbędny przychodów powinien pokrywać wszystkie koszty, w tym amortyzacji (umorzenia) oraz odsetek i rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji. Co do zasady powinno być to stosowane
w każdym przypadku. Cytowane Rozporządzenie nie określa horyzontu czasowego, zatem powinno być interpretowane w długim okresie – wszystkie koszty związane z utrzymaniem bieżącym, odtworzeniem oraz koszty finansowe i raty kapitałowe powinny być ujęte w taryfie. Zasada ta dotyczy istniejącego oraz nowowytworzonego majątku.

 

Pytanie 9:

Prosimy o wyjaśnienie jak będzie oceniana zgodność z zasadą zanieczyszczający płaci w przypadku Operatora  działającego w formie Jednostki Budżetowej, w której to formie prawnej amortyzacja nie może być ujmowana w całości w taryfie, jak również Gmina nie może uchwalić bezpośrednich dopłat do taryf (wada nieważności takiej uchwały, ponieważ Operator nie posiada osobowości prawnej).
W związku z tym, że WPF w którym są zabezpieczane wydatki inwestycyjne na wod-kan obejmuje tylko na pewien ograniczony czas,  czy możemy przyjąć amortyzację do prognoz taryf na lata kolejne na podstawie wartości ujmowanych w latach historycznych (z zatwierdzonych wniosków taryfowych).  Gmina ani nie uchwala dopłat do taryf ani nie jest w stanie zaplanować wydatków inwestycyjnych w kwotach dokładnie odpowiadających amortyzacji wynikającej z kalkulacji na podstawie stawek amortyzacyjnych.

Wyjaśnienie ww. kwestii jest dla nas ważne ponieważ w Regulaminie napisano "Na etapie oceny merytorycznej, nie jest dopuszczalne uzupełnienie/poprawienie wniosku o dofinansowanie".

Odpowiedź:

Dopłaty mogą być pomijane wyłącznie przy wyznaczeniu luki finansowej. W tym okresie programowania dla RPO L-2020 poziom dofinansowania założony jest na podstawie zryczałtowanej stawki dochodów dla działalności wodno-ściekowej. Tym samym kwestia dopłat ma wyłączenie znaczenie przy wyliczeniu wskaźników finansowych projektu (konieczność wykazania ujemnego NPV/C).

W analizie trwałości nie można stosować dualizmu taryfowego, zatem przedmiotowe zagadnienie nie ma wpływu na tą analizę.

Pytanie 10. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie dla zadania realizowanego
w standardowej formule zachodzi konieczność posiadania kosztorysu inwestorskiego na podstawie projektu wykonawczego i dokładnych przedmiarów.

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawca przedstawia Wyciąg z projektu budowlanego wraz z kosztorysami. Wartości podane w kosztorysach muszą być spójne z wartościami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 11.

Co należy rozumieć pod pojęciem Kontrakt " równoważny" do FIDIC żółty i  Kontrakt " równoważny" do FIDIC czerwony?

Odpowiedź:

Pod pojęciem Kontrakt " równoważny" do FIDIC żółty i  Kontrakt " równoważny" do FIDIC czerwony należy rozumieć zachowanie formuły typów kontraktów. Tj. w przypadku równoważny do „FIDIC czerwony” należy spełniać wszystkie wymagania formalne wraz z posiadaną dokumentacją (m.in. pozwolenie na budowę, decyzje ooś, decyzje lokalizacyjne, itp.), w przypadku kontraktu „równoważnego do FIDIC żółty” jest to zastosowanie trybu zaprojektuj i wybuduj i posiadanie m.in. PFU.  

Pytanie 12.

Czy w przypadku konieczności zastosowania warunków kontraktowych FIDIC żółty/ czerwony Wnioskodawca musi powołać Inżyniera Kontraktu (podmiot zewnętrzny), czy może ograniczyć się do nadzoru budowlanego pełnionego przez własnych pracowników posiadających stosowne uprawnienia budowlane?

Odpowiedź:

Należy stosować się do zapisów Prawo Budowlane.

Pytanie 13.

W załączniku nr 2.2. (analiza oddziaływania na środowisko) do  konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w pkt. 6.1. jest informacja, że należy wypełnić dodatek 3 do formularza wniosku (tabelę dotyczącą zgodności z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych). Nie mogę zlokalizować tego dodatku w załącznikach do wniosku. Proszę o przesłanie lub wskazanie linka.

 

Odpowiedź:

Poniżej link do strony Ministerstwa Rozwoju na której wskazane są formularze dot. analiza oddziaływania na środowisko oraz bezpośredni link do samego Załącznika nr 3

 

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-dokumentowania-postepowania-w-sprawie-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-dla-przedsiewziec-wspolfinansowanych-z-krajowych-lub-regionalnych-programow-opera/

 

 

https://www.mr.gov.pl/media/10514/Tabela_dot_przestrzegania_przez_aglomeracje_bedace_przedmiotem_formularzu_wniosku_przepisow_dyrektywy_dot_oczyszczania_sciekow.pdf

 

Pytanie 14.

Co oznacza zapis "poprawa parametrów już istniejących oczyszczalni"? (czy jest katalog parametrów oczyszczalni, które ulegną poprawie w wyniku realizacji projektu?)

 

Odpowiedź:

W ramach ogłoszonego konkursu nie ma określonego katalogu oczyszczalnia po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania musi spełniać wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG

Pytanie 15.

Jak definiowane jest przyłącze kanalizacyjne w ramach projektu? (czy odcinek od sieci do studni lub do granicy nieruchomości jest kwalifikowalny?).

Odpowiedź:

Zgodnie z AKPOŚK, Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji oraz Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w zakresie budowy przyłączy przy kanalizacji sanitarnej za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione w opisanym poniżej zakresie:

  • w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomości przyłączanej, za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów kanalizacyjnych zlokalizowanych poza granicami tej nieruchomości, natomiast w granicach nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu,

 

  • w przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie), za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów zlokalizowanych zarówno poza granicami tej nieruchomości, jak również w jej granicach, jednak nie dalej, niż do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) od strony granicy tej nieruchomości

 

 

 

Kosztami niekwalifikowalnymi są:

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej indywidualnych użytkowników
(tj. odcinek przewodu instalacji kanalizacyjnej i/lub wodociągowej od studzienki/zaworu głównego znajdującej się na posesji indywidualnego użytkownika do budynku lub w przypadku braku studzienki odcinka przewodu od granicy nieruchomości gruntowej indywidualnego użytkownika do budynku,
a w przypadku sieci wodociągowej odcinka za zaworem głównym).

Pytanie 16.

Czy dla opisanego powyżej projektu możliwe będzie wykazanie obligatoryjnego wskaźnika produktu „Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej (km)” z wartością 1,95 km i w związku z tym nastąpi spełnienie warunku „Wartość docelowa minimum 1 ze wskaźników musi być wyższa niż „0”

Odpowiedź:

Zgodnie z opinią Wydziału Monitorowania i Ewaluacji Departamentu Zarządzania RPO odcinki techniczne na terenie oczyszczalni ścieków nie wpisują się w przedstawione definicje wskaźników dotyczących kanalizacji sanitarnej zawarte w dokumencie pn.  Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej – gdyż dodatkową długość sieci kanalizacyjnej należy porównać ze wzrostem odsetka ludności korzystającej z kanalizacji.

W związku z tym budowa kolektora przyłączeniowego odprowadzającego ścieki oczyszczone nie może zostać uznana za wykazanie obligatoryjnego wskaźnika produktu.

Pytanie 17.

Czy dopuszczalne jest, aby oba obligatoryjne wskaźniki rezultatu bezpośredniego tj.

  1. liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczenia ścieków (CI 19) (RLM);
  2. liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI 18) (osoby)

przyjęły wartości zerowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z interpretacją, wskaźnik produktu Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej nie musi być powiązany z osiągnięciem wskaźnika rezultatu w zakresie dodatkowych osób korzystających z systemu. Z kolei wskaźnik Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej każdorazowo należy porównać ze wzrostem odsetka ludności korzystającej z kanalizacji.

Pytanie 18.

Jak przebiegać będzie proces oceny merytorycznej w zakresie kryteriów specyficznych punktowanych
a w szczególności  w zakresie:

  1. Kryterium nr 1 – „Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych”
  2. Kryterium nr 2 – Liczba nowopodłączonych RLM”

Odpowiedź:

W przypadku, gdy kryterium nie dotyczy danego projektu, suma możliwych do uzyskania punktów zostaje pomniejszona o punktację w ramach kryterium. 

Pytanie 19.

Jak ma wyglądać wersja elektroniczna załączników, które należy umieścić w systemie LSI2020. Zgodnie z Regulaminem konkursu załączniki wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę (wszystkie oświadczenia) lub sporządzone przez właściwe organy (np.: zaświadczenia, odpisy) należy umieścić
w systemie LSI2020 w formie skanu. Jedynie Studium  wykonalności może  być  umieszczone 
w  systemie  LSI2020  bez  podpisów w  formacie  pdf). Co w przypadku jeśli mówimy o kserokopiach dokumentów, które będą zawierały klauzulę „za zgodność z oryginałem”; np.

- kserokopia projektu budowlanego

- kserokopia programu Funkcjonalno-Użytkowego

- kserokopia pełnej dokumentacji potwierdzająca przeprowadzenie procedury OOŚ  (decyzja środowiskowa, opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym);

 

Odpowiedź:

Obie wersje dokumentów mają być zgodne ze sobą, zatem jeśli w wersji papierowej zostaną złożone dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopię danego dokumentu, to w takim przypadku ta sama kserokopia powinna zostać zeskanowana i umieszczona w systemie.