Beta

Azbest 2021

Gminy województwa lubuskiego

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji w roku 2021 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jest to pierwszy z trzech naborów planowanych w latach 2021-2023. Kolejny nabór ogłoszony zostanie w styczniu 2022 r. Do wszystkich naborów będą miały zastosowanie te same zasady, jak dla roku 2021. Pula środków przewidziana na realizację Programu w latach 2021-2023 wynosi 6,0 mln zł, w tym w roku 2021 – 1,5 mln zł.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego:

  • na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, oraz
  • posiadających opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy gminny program usuwania azbestu.

Dodatkowo, do Programu mogą być zgłaszane zadania realizowane na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej po dniu 1 stycznia 2021 r. Kwota dofinansowania dla tego rodzaju zadań wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych (w tym przypadku nie stosuje się wskaźnika G).

 

Wysokość dofinansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych jest uzależniona od wskaźnika G za 2020 rok (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r.  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.). i wynosi odpowiednio:

  • do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500,
  • do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000,
  • do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Dofinansowanie w formie dotacji jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy (bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady zawierające azbest). Kosztami kwalifikowanymi są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest poniesione po dniu 1 stycznia 2021 r.

W ramach Programu Fundusz zrefunduje koszty kwalifikowane poniesione przez Gminę - do wysokości kwoty dotacji określonej w umowie dotacyjnej. Kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest (700 zł/Mg).

 

Fundusz zabezpieczył środki finansowe w wysokości gwarantującej wypłatę kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację Programu przez Gminy do wysokości wynikającej ze wskaźnika G za 2020.

 

W 2021 roku odstępuje się od przeprowadzenia wstępnego naboru wniosków o dofinansowanie. Możliwość sfinansowania przedsięwzięcia w ramach Programu Fundusz zapewnia poprzez promesę dofinansowania (załącznik 11).

 

Po realizacji Zadania najpóźniej do 17 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z wykazem załączników dołączonym do e-maila), sporządzony w oparciu o dane rzeczywiste. Zadanie należy wykonać zgodnie z Wytycznymi NFOSiGW w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – ze środków NFOŚiGW – WFOŚiGW.

Fundusz po zweryfikowaniu i akceptacji dokumentów przesyła do Gminy umowę dotacji. Po jej podpisaniu Gmina składa w Funduszu wniosek o wypłatę środków oraz rozliczenie końcowe zadania, sporządzone na formularzu Funduszu. Na podstawie poprawnie
i terminowo przesłanych dokumentów Fundusz wypłaca środki z udzielonej dotacji.

Wskaźnik dochodów podatkowych >> LINK

Prezes Zarządu WFOŚiGW

 w Zielonej Górze