Beta

Informacje w zw. z ogłoszonym konkursem RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

W związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 oraz wątpliwościami, jakie omówione zostały z potencjalnymi Beneficjentami w trakcie spotkania  zorganizowanego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w dniu 13 grudnia br., informujemy, iż w dniu 20 grudnia br. otrzymaliśmy opinię Ministerstwa Rozwoju w sprawie „etapowania” projektów składanych w ramach ww. konkursu, tak aby możliwym było raportowanie poziomu realizacji wskaźników rzeczowych w projekcie na podstawie m.in. deklaracji o płatność pośrednią. W otrzymanym piśmie „nie stwierdzono przesłanek uzasadniających proponowane rozwiązanie. Realizacja projektów z obszaru gospodarki wodno-ściekowej jest bowiem ściśle uwarunkowana właściwymi przepisami prawa, które w sposób jednoznaczny rozstrzygają zakończenie realizacji inwestycji. Nie można mówić w tym przypadku o etapowym procesie realizacji projektów, ponieważ jego efekty są wykorzystywane dopiero po oddaniu do użytku całej inwestycji”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje również, iż zgodnie z dokumentem „Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z EFRR, FS oraz pomocy technicznej” odcinki techniczne na terenie oczyszczalni nie wpisują się w przedstawione definicje. W konsekwencji nie mogą zostać wliczane do wskaźnika określonego w ramach wykonania Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

autor: Izabela Kuchta