Beta

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe: wykonanie gadżetów promocyjnych funduszu z Zespołem Doradców Energetycznych i kalendarzy na 2021 r. dla WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2020-11-24

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych funduszu z Zespołem Doradców Energetycznych i kalendarzy na 2021 r. dla WFOŚiGW w Zielonej Górze. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do 01.12.2020 r. do godziny 14:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe: wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2020 oraz 2021.

  • 2020-10-05

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2020 oraz 2021. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do 19.10.2020 r. do godziny 14:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe: Obsługa prawna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2020-09-23

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 09.10.2020 r. do godz. 14:00

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Serwis zestawu UPS ETA PowerArt 20kVA 3/3 z blokami akumulatorowymi BC20

  • 2020-06-03

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Serwis zestawu UPS ETA PowerArt 20kVA 3/3 z blokami akumulatorowymi BC20 z wymianą akumulatorów - 62 sztuki; wentylatorów - 2 sztuki; kondensatorów szyny DC – 4 sztuki; kondensatorów AC filtrów wejścia – 3 sztuki; kondensatorów AC filtrów wyjścia – 6 sztuk, odbiorem zużytych akumulatorów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy ul. Miodowej 11.   Termin składania ofert do  08.06. 2020 do godz

Więcej

Zakup i dostawa oprogramowania Microsoft 365 Biznes Standard w modelu CSP dla 30 użytkowników dla WFOŚiGW w Zielonej Górze.

  • 2020-05-15

Zakup i dostawa oprogramowania Microsoft 365 Biznes Standard w modelu CSP dla 30 użytkowników  dla WFOŚiGW w Zielonej Górze. Ofertę należy przygotować w oparciu o dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, w terminie do 22.05.2020 r. do godz. 15:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Okresowa dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy ul. Miodowej 11.

  • 2020-03-04

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:  Okresowa dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy ul. Miodowej 11. Termin składania ofert do 13 marca 2020 do godziny 15,00. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia 15.03.2020 r. – 15.03.2023 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Prace projektowe, aranżacyjne, remontowe w budynku WFOŚiGW W zielonej Górze.

  • 2020-01-17

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:  Prace projektowe, aranżacyjne, remontowe w budynku WFOŚiGW W zielonej Górze. Zakres prac:  Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 214.  Wykonanie okienka podawczego z wykończeniem  w pokoju nr 09.  Renowacja ścian pokoi ze zniszczonymi ścianami po zaciekaniu wodą.  Opracowanie projektu  budowlano-wykonawczego przebudowywanych węzłów sanitarnych, wykonanie prac remontowo adaptacyjnych węz

Więcej

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2019-11-26

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobo

Więcej

1. Zapytanie ofertowe: Organizacja szkolenia dla energetyków gminnych w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”- tura III.

  • 2019-11-18

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Organizacja szkolenia dla energetyków gminnych w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”- tura III. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu śr

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi monitoringu i kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie od 10.09.2019 r. do 09.09.2021 r.

  • 2019-07-30

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi monitoringu i kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie od 10.09.2019 r. do 09.09.2021 r. zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 21.08.2017 r. do godziny 15:00. Ofe

Więcej