Beta

Wsparcie dla Gminy Świdnica

30 maja br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Zaopatrzenie w wodę w miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica”, realizowanego przez Gminę Świdnica.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Słonym, budowa zbiornika i pompowni strefowej w Słonym, budowa sieci wodociągowej tranzytowej od projektowanej pompowni strefowej do sieci wodociągowej na terenie Wilkanowa o długości 1250 m z rur PE o średnicy DN 160 mm, przebudowa istniejącej stacji podnoszenia ciśnienia wraz z doborem armatury oraz montaż reduktorów ciśnienia na sieci zewnętrznej i niektórych przyłączach wodociągowych w Wilkanowie.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Adam Jaskulski – Wójt Gminy Świdnica przy kontrasygnacie Katarzyny Wybranowskiej – Skarbnika Gminy Świdnica.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 1 599 307,50 zł, a koszt kwalifikowany netto to 1 300 250,00 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 1 300 250,00 zł, z czego dotacja stanowi 260 050,00 zł, a pożyczka – 1 040 200,00 zł.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 30.04.2018 r.  do 30.11.2018 r.