Beta

Gmina Trzebiechów buduje kanalizację

8 czerwca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów”, realizowanego przez Gminę Trzebiechów.

W ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości ponad 8 km oraz siedmiu przepompowni ścieków o łącznej wydajności 27 m3/d. W wyniku realizacji inwestycji do nowowybudowanej sieci podłączonych zostanie 814 mieszkańców.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Izabella Staszak – Wójt Gminy Trzebiechów przy kontrasygnacie Ewy Kulik – Skarbnika Gminy Trzebiechów.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 8 476 994,92 zł, a koszt kwalifikowany netto to 6 891 865,78 zł.

Wysokość udzielonej pożyczki ze środków Funduszu wynosi 1 033 779,87 zł.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 28.02.2018 r. do 31.03.2019 r.