Beta

Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra.
 2. Inspektor ochrony danych to osoba  z którą można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego
 i krajowego w szczególności, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, do przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. Podanie danych osobowych związane jest z realizacją ustawowych zadań i spraw m. in.:
  • oceną wniosków dotyczących przyznania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
  • realizacją umów dofinansowanych zadań,
  • realizacją spraw związanych z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 3. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.

 4. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi m.in. przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

 1. Dane kontaktowe:

 

Administrator Danych Osobowych

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra

tel.: 68 419 6900

e-mail: sekretariat @wfosigw.zgora.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra

e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl

tel.: 68 419 6900